ldmt

sno

PƂQ
PƂR
PƂS
PƂT
PƂU
PƂV
PƂW
PƂX
PƂO
QƂR
QƂS
QƂT
QƂU
QƂV
QƂW
QƂX
QƂO
RƂS
RƂT
RƂU
RƂV
RƂW
RƂX
RƂO

]


SƂT
SƂU
SƂV
SƂW
SƂX
SƂO
TƂU
TƂV
TƂW
TƂX
TƂO
UƂV
UƂW
UƂX
UƂO
VƂW
VƂX
VƂO
WƂX
WƂO
XƂO